Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny.

Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na 1 etat.

Wymagania niezbędne:
1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr 272, poz. 1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) posiada nieposzlakowaną opinie;
7) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
8) prawo jazdy kat. B;
9) posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego o opiekuńczego.
• Wymagania dodatkowe:
• wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
• umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
• umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z trudnym klientem;
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
• komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
• znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
• umiejętność współpracy samodzielnie jak i w zespole;
• odporność na sytuacje stresowe;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• wysoka kultura osobista;
• dyspozycyjność.
Zakres wykonywanych zadań:
• opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
• opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
• udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
• podejmowanie działań interwencyjnych zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka;
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniu na rzecz dzieci i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa
w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne;
• wykonywanie innych zadań poleconych przez Kierownika.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
• praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy;
• asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub
w miejscu wskazanym przez rodzinę;
• praca asystenta rodziny nie może być łączona wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
• asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresy świadczeń realizowanych przez gminę;
• asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty,
• życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej CV);
• list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i przebieg pracy zawodowej;
• inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe
i umiejętności (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenie o ukończeniu kursów
i szkoleń);
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia
o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
• oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.;
• kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 530), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

• Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
• wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny”) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 161, 34-452 Ochotnica Dolna – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 roku do godz.14.00
• dokumenty można przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna. Decyduje data wpływu do GOPS;
• dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.
• Przebieg postępowania w sprawie naboru:
• konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
• w konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń GOPS Ochotnica Dolna niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze;
• dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełnili wymagań formalnych naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji
w BIP-ie;
• w zależności od ilości złożonych aplikacji komisja konkursowa przeprowadzi:
rozmowę kwalifikacyjną (w tym ustny sprawdzian wiedzy) lub sprawdzian wiedzy (pisemny a następnie ustny – przy rozmowie kwalifikacyjnej);
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu wiedzy;
• niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń GOPS Ochotnica Dolna oraz opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy;
• wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu bez podania przyczyny;
• kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązaniu stosunku pracy;
• w stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna, tel. 18 262 46 01, e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl
2) Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
3) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
4) Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na stanowisko – Asystenta rodziny. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru.
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§ 2 oraz § 3- 5 Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Informacje Dodatkowe :
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 262 46 01