INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Zgodnie z :

  • Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022r.poz.583 z późniejszymi zmianami
  • Uchwałą NrL/430/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dn.21 października 2010r. (Dz.Woj.Mał.nr614poz.4893 z późn. zm. ostatnia zm. Uchwała Rady Gminy z dnia 26 lipca 2022r. nr LII/473/22/Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022r poz. 5333)

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej są

  1. Stypendium szkolne
  2. Zasiłek szkolny

 

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.