Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

 

Dział I.  Zasady ogólne

§1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem ” jest jednostką organizacyjną  nie posiadającą osobowości prawnej, działającą  jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Ochotnica Dolna.

2. Ośrodek jest jednostką wielobranżową wykonującą zadania publiczne wynikające w szczególności z:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  prawo energetyczne,
 • ustawy  z 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia7 września 201991r. o systemie oświaty,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy z dnia 11 luty 2016r.  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • innych ustaw i aktów prawnych związanych  z realizacją polityki społecznej.

§2

1. Działalność Ośrodka obejmuje obszar Gminy Ochotnica Dolna.

2. Siedzibą Ośrodka jest wieś Ochotnica Dolna.

3. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

 

Dział II. Cele i zadania Ośrodka

§3

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie w ramach swoich umocowań prawnych  wszechstronnej  pomocy socjalnej  osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia ich trudnych sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

Celem działalności Ośrodka jest:

 • wspieranie w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb  życiowych mieszkańców, przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów ich marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzanie ich do życiowego usamodzielnienia  oraz integracji ze środowiskiem,
 • wspieranie finansowe rodzin w wychowywaniu dzieci,

§4

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej w zakresie polityki społecznej określone w:

 • ustawach i aktach wykonawczych,
 • uchwałach Rady Gminy Ochotnica Dolna,
 • Zarządzeniach Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

§5

Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

 

Dział III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§6

1. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny w oparciu o umocowania określone niniejszym statutem oraz pełnomocnictwa udzielone przez Wójta.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia Wójt Gminy Ochotnica Dolna .

3. Kierownik kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka, odpowiada za prawidłową organizację pracy, ma nadzór nad majątkiem Ośrodka, decyduje o celowości wydatków i zarządza wypłatami w ramach zatwierdzonego budżetu.

4. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia w imieniu Ośrodka  pracowników Ośrodka oraz dokonuje wobec nich czynności w zakresie prawa pracy.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych – sprawuje  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Polityki Społecznej.

§7

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka  regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze.

§8

Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną  określa kierownik w regulaminie organizacyjnym Ośrodka zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

 

Dział IV. Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§9

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

2. Ośrodek gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.

3. Zasady działalności finansowej Ośrodka oraz wynagrodzenie pracowników określają odrębne przepisy.

4. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy Ochotnica Dolna, budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych.

5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany przez kierownika Ośrodka i zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna.

6. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest kierownik w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

7. Kierownik odpowiada za wykonanie uchwał Rady  Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Ochotnica Dolna oraz zleceń Wojewody.

 

Dział V. Postanowienia Końcowe

§10

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem normują przepisy merytorycznych  ustaw.