Usługi opieki wytchnieniowej może świadczyć osoba, niebędąca członkiem rodziny uczestnika, która:

  • Posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
  1. a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opiekiwytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023) lub
  2. b) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
  • Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt b, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba, niebędąca członkiem rodziny uczestnika, która:

  • Posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

– asystent osoby niepełnosprawnej,

– opiekun osoby starszej,

– opiekun medyczny,

– pedagog,

– psycholog,

– terapeuta zajęciowy,

– pielęgniarka,

– fizjoterapeuta;

  • Posiadająca co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt osobisty w GOPS Ochotnica Dolna lub telefoniczny tel. 18 262 46 01 lub e-mail: gops@ochotnica.pl