Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowane ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego (umowa nr 12/OPS/2022) w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej dział 852 rozdział 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze: III. tj. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – usługi informatyczne oraz w obszarze IV. tj. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej- usługi prawne.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług dla pracowników Ośrodka.

Całkowity koszt zadania w roku 2022 wynosi 37 152,00 zł,

Wartość dofinansowania 29 650,00 zł.