Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebujących.

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2021 może być przyznane osobom spełniającym warunki oraz kryterium do otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 1 051,50 zł, a w przypadku rodziny 792,00 zł na podstawie Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek dla dzieci i uczniów oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym na terenie Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2023”.

Gmina Ochotnica Dolna na realizację Rządowego Programu na 2021 rok uzyskała dotację ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 116 518,00 zł. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Szacowany całkowity koszt programu przy nie zmniejszonej liczbie osób objętych pomocą na rok 2021 wynosi 293 291,00 zł.