Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest gównie w postaci paczek żywnościowych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, obecnie jest to 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla każdej osoby w rodzinie.
Kwalifikację do udziału w Programie PO PŻ prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym.