Z dniem 23  czerwca  2023r.  weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Ustawa z dnia 9 marca 2023r.  Dz. U. 2023 poz. 535) zastępująca dotychczas obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289). W myśl  tej ustawy  przemoc domowa jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę  fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • Narażające osobę doznającą przemocy na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia
 • Naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność tym seksualną
 • Powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę.
 • Ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej.
 • Istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające w niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do najczęstszych form przemocy domowej zalicza się: przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast osobami doznającej przemocy domowej są:

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletniego, wobec którego jest stosowana przemoc domowa lub który jest świadkiem przemocy domowej wobec innych osób.

W stosunku osoby stosującej przemoc czyli osoby pełnoletniej , która dopuszcza się przemocy domowej wobec osób podlegających ochronie,  można zastosować:

 • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania
 • zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą
 • zakaz wstępu na teren placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, pracy lub w miejsca, w którym regularnie przebywa osoba dotknięta przemocą
 • zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą
 • pomoc psychologiczno-terapeutyczną dla osób stosujących przemoc

Niestosowanie się do zakazów przez osobę stosującą przemoc w rodzinie stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolości, grzywny.

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej nie wstydź się, nie usprawiedliwiaj sprawcy pozwól pomóc sobie i osobą tobie najbliższym. Wezwij policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

Możesz także zwrócić się po pomoc do organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałaniu przemocy domowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

Komisariat Policji w Szczawnicy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Możesz zadzwonić również do:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” tel. 800 120 002

Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900

Policyjny Telefon Zaufania dla osób doznających przemocy domowej 800 120 226