Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że Powiat Nowotarski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Zgodnie z przyjętym przez Zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
     Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu       i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób          z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,   pobierających naukę w:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
WARUNKI  UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD”
MODUŁ I
Obszar A – Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu.  
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Wymagany wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar A – Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
  • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Wymagany wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar A – Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
  • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym z korzystania z usług tłumacza języka migowego.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Wymagany wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar A – Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu słuchu.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
                  Wymagany wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar B – Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
                  Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu.
Obszar B – Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Obszar B – Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu wzroku.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
                  Wymagany wkład własny – co najmniej 30% ceny brutto zakupu.
Obszar B – Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu słuchu,
  • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
                  Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu.
Obszar B – Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
  • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4 Obszaru B,
  • znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.
                  Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar C – Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.
Obszar C – Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
  • stopnień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.  
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar C – Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości
  • stopnień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.  
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.
Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar C – Zadanie 5 – pomoc w  zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
  • znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
  • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
                  Wymagany wkład własny – co najmniej 35% ceny brutto zakupu/usługi.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)
  • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
                  Wymagany wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej  lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, pokój nr 18 w terminach:    
MODUŁ I:  do dnia 31 sierpnia 2019 r.
MODUŁ II:
 • do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR –  tel. 18 264 08 07, 18 266 42 07  
Z treścią Programu Aktywny samorząd oraz dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019” roku można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl w Zakładce Programy i zadania PFRON.
 
Przedruk ze strony PCPR Nowy Targ