Jak ubiegać się o stypendium szkolne?

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie o wysokości dochodów rodziny) dostępne:

w formie papierowej – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna,

w formie elektronicznej – na stronie internetowej Ośrodka: https://gops.ochotnica.pl/

 

Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,

 

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wniosek składają:

 • rodzice ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
  2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 2. Załącznik do wniosku
 3. Klauzula informacyjna