Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, informuje o możliwości zgłoszenia chęci udziału w programie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”  opiekunów osób niepełnosprawnych przez wypełnienie karty zgłoszenia do programu i złożenia jej w tutejszym Ośrodku do dnia 18 października 2021 r. ( karta do pobrania poniżej lub w tutejszym Ośrodku)

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia,

  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobowopiekę osobom niepełnosprawnym,

  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Należy pamiętać, że:

w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Wypełnione karty pozwolą  na  oszacowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej  i przystąpienie  Gminy do programu. ( Karta do pobrania)

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

lub dzwoniąc pod nr tel. 18 262 46 01.

Karta zgłoszenia

Załączniki