Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej ogłasza nabór na wolne stanowisko – wychowawca Świetlicy Integracyjnej Środowiskowej– 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od dnia 01-01-2023 r.

Warunki pracy na wskazanym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 2. Od poniedziałku do piątku,
 3. Miejsce pracy: miejsce wskazane przez Kierownika GOPS Ochotnica Dolna na terenie Gminy Ochotnica Dolna
 4. Praca w pomieszczeniach świetlicy, na zewnątrz budynku oraz w terenie (wycieczki)
 5. Prowadzenie zajęć świetlicowych,
 6. Praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą.
 7. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:
 8. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym, z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letnim  stażem pracy z dziećmi lub rodziną,
 9. Obywatelstwo polskie,
 10. Posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,
 11. Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 12. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 13. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 14. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: wychowawca,
 15. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 16. Posiadanie  minimum rocznego doświadczenia pracy z dziećmi lub młodzieżą.

Dodatkowe wymagania:

 1. Posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 2. Zdolności animacyjne,
 3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 4. Mile widziane posiadanie aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej.
 5. Zakres obowiązków:
 6. Świadczenie pomocy dzieciom pochodzących z rodzin tzw. „grup ryzyka” w tym z rodzin romskich
 7. Organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 8. Pomoc w nauce,
 9. Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjno – wychowawczych, integracyjnych
 10. współpraca z rodzinami uczęszczających do świetlicy dzieci i młodzieży
 11. Sporządzanie dokumentacji,
 12. Obsługa urządzeń biurowych,
 13. Stosowanie przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań powierzonych,
 14. Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezpośredniego przełożonego.
 15. Wymagane dokumenty:
 16. CV, list motywacyjny, podanie o pracę,
 17. Kwestionariusz osobowy,
 18. Dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy – kopie świadectw pracy,
 19. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),
 20. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 21. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 22. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 23. Oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 24. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 25. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: wychowawca.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej lub przesłać na ww. adres z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – wychowawca Świetlicy Integracyjnej Środowiskowej” w terminie do dnia  19-12-2022 roku  do godz. 15.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna, tel. 18 262 46 01, e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko – wychowawca Świetlicy Środowiskowej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§ 2 oraz § 3- 5  Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacje Dodatkowe :

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 262 46 01
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku wychowawcy zostaną poinformowane telefonicznie.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy o pracę jedynie w przypadku otrzymania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego celu.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ochotnicy Dolnej

Katarzyna Niewiadoma