W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” na 2024 rok, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego  programu do dnia 7 września 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej także „asystentem”.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,

• załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

• zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wypełnione karty pozwolą  na  oszacowanie potrzeb w zakresie usługi asystenckiej i przystąpienie  Gminy do programu. ( Karta do pobrania w Ośrodku lub na stronie internetowej GOPS i Urzędu Gminy).

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link :https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załączniki