Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat
 2. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

III. Informacja o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
  os. Dłubacze 161, 34-452 Ochotnica Dolna  oraz teren Gminy Ochotnica Dolna.
 2. Praca w środowisku.
 3. Bezpośredni kontakt z klientem.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.
 5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej.
 1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu  pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Obywatelstwo polskie.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Obsługa komputera, pakietu Office
 1. Znajomość programu Helios oraz aplikacji CAS.
 2. Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.
 3. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność.
 4. Umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem.
 5. Bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy.
 6. Prawo jazdy kategorii B wraz z samochodem prywatnym do dyspozycji.

 

 

 

 

 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
 • praca socjalna;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
 • udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie sprawozdań, list, raportów oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań;
 • bieżące dokumentowanie wykonywanych działań w zakresie pracy socjalnej w programie Helios;
 • wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych;
 • przygotowywanie i przekazanie dokumentacji spraw zakończonych
  do składnicy akt;
 • wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  w Gminie Ochotnica Dolna lub w grupach roboczych, prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”;
 • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych;
 • prowadzenie innych zadań zleconych przez Kierownika związanych
  z działalnością Ośrodka.

 

VII. Dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
  na ww. stanowisku.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym  podpisem,  CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

 

Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone i podpisane przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

 

VIII. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 31.01.2023 r.
 2. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego” w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej w godzinach pracy Ośrodka, tj. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 161, 34-452 Ochotnica Dolna

z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”. Nie ma możliwości składania oferty pocztą elektroniczną. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

 1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

4.Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście
w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
 3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
 4. Kierownik zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna, tel. 18 262 46 01, e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy – pracownik socjalny. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§ 2 oraz § 3- 5  Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 262 46 01;
 2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku wychowawcy zostaną poinformowane telefonicznie;
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu;
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna;
 5. aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
 6. kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
 7. Kierownik zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej GOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ochotnicy Dolnej

Katarzyna Niewiadoma