Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ochotnicy Dolnej

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

34-452 Ochotnica Dolna

 1. Dłubacze 160

II. Określenie stanowiska pracy:

Nazwa stanowiska pracy: aspirant pracy socjalnej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2022 rok

 

1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 

 1. a) wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalności pracownik socjalny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, praca socjalna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńcza i socjalna, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślni,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętności organizacyjne, skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • znajomość obsługi komputera.
 1. b) wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięczne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w placówkach, o których mowa w art. 120 ustawy o pomocy społecznej,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów oraz pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • cechy osobowości: kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy z uchodźcami z Ukrainy.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • Koordynacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy,
 • współpraca z podmiotami pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie wsparcia i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu programów z zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia realizowanych przez GOPS,
 • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,
 • prowadzenie ewidencji i rejestru prowadzonych spraw,
 • udzielanie świadczeniobiorcom korzystającym z pomocy w tym wsparcie osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej informacji o formach pomocy,
 • pomoc pracownikom socjalnym w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
 • gromadzenie stosownej dokumentacji na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • realizacja pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty do momentu sporządzenia projektów decyzji,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
 • prowadzenie mieszkania chronionego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych wynikających z działalności Ośrodka i poleceń Kierownika GOPS.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. List motywacyjny,

3.2. Życiorys – CV,

3.3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

3.4. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3.5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

3.6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • Oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.).

 

 

 

4. Warunki zatrudnienia:

 1. a) wymiar czasu pracy – 1 etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w godz. od 8:00 do 16:00,
 2. b) pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 3. c) wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej,
 4. d) miejsce wykonywania pracy – siedziba GOPS w Ochotnicy Dolnej os. Dłubacze 160,
 5. e) praca w budynku piętrowym, nie posiadającym sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 6. f) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
 7. g) bezpośredni kontakt z klientami.

5. Miejsce i termin składania dokumentów: do 6 maja 2022 roku do godz. 15:30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej os. Dłubacze 160 w godz. 8.00-16.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Aspirant pracy socjalnej.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy. Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

6. Dodatkowe informacje:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 262 46 01.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gopsochotnica.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

Katarzyna Niewiadoma