Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Program dofinansowano ze środków budżetu państwa 

NAZWA PROGRAMU
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

NAZWA ZADANIA

MODUŁ I – organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich

MODUŁ II – wspieranie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

KWOTA DOFINANSOWANIA:

MODUŁ I – 15 702,00 zł

MODUŁ II – 30 443,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 57 682,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: MAJ 2024 ROK

Celem programu jest:

  1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.
  2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

MODUŁ I – celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Sposób udzielania pomocy w ramach MODUŁU I programu wygląda w taki sam sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur przyznania świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich).

MODUŁ II – celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania 50 seniorów z gminy Ochotnica Dolna w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 roku.

 

Załączniki