• Problem społeczny : przemoc w rodzinach
  • Obszar problemu: brak wiedzy lub obojętność otoczenia wobec przemocy w rodzinach.
  • Cel kampanii :
  edukacja mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i  
         przeciwdziałania temu  zjawisku,
     –   minimalizacja zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Ochotnica Dolna
 
  • Realizatorzy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej , Szkoły Gminne, Wiejskie Ośrodki Kultury, Gminny Zespół interdyscyplinarny, Urząd Gminy
  • Adresaci Kampanii : mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna
  • Czas realizacji :  lata 2016 -2024
  • Planowane działania :
Działania
termin
Realizatorzy
Lekcje wychowawcze w gimnazjach gminnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie
raz w każdej klasie
Szkoły
Wykonanie nowych ulotek i plakatów
 2016r
Gimnazja, GOPS
Coroczne rozprowadzanie ulotek.
 
corocznie
GOPS
Rozplakatowanie  przygotowanymi plakatami miejscowych szkół , instytucji  i urzędów.
 
corocznie
GOPS, Urząd Gminy, WOK-i, Szkoły, Ośrodki Zdrowia
Pogadanki na temat zjawiska przemocy w rodzinie  na spotkaniach rodziców w każdej szkole gminnej
2016 -2024
GOPS, Szkoły Gminne
umieszczenie krótkiej informacji na temat zjawiska i możliwości walki z nim  w Gminnym Biuletynie Informacyjnym.
 
corocznie
GOPS, Urząd Gminy
Umieszczenie informacji na  stronie internetowej Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej    o możliwościach pomocy w walce ze zjawiskiem przemocy w rodzinie
stale
GOPS, Urząd Gminy
 
Wprowadzanie elementów edukacyjnych na temat zjawiska przemocy i walki z nim
podczas  imprez gminnych
 stale
WOK-i , Szkoły
 
 
 
Planowane rezultaty :
–  nabycie podstawowej wiedzy na temat  zjawiska przemocy w rodzinie przez   mieszkańców gminy,
– powszechna dostępność informacji na temat możliwości pomocy   
  rodzinom uwikłanym w zjawisko przemocy w rodzinie
– zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinach na terenie Gminy
  Ochotnica Dolna.
 
Monitoring
Przez czas trwania kampanii corocznie realizatorzy kampanii przekażą GOPS
Krótkie sprawozdania z realizowanych zadań , na podstawie których zostanie sporządzenie sprawozdanie zbiorcze i przedłożone na Gminny Zespół Interdyscyplinarny
 
 
 
 
Sporządził : GOPS
2016.02.12.
 
Zatwierdził :
 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny