Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o przystąpieniu Gminy Ochotnica Dolna  do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Ochotnica Dolna jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Ochotnica Dolna

01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Kwota dofinansowania – 137 012,26 zł.

Całkowita wartość – 137 012,26 zł.

 

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja Programu

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dotację na objęcie wsparciem w formie opieki wytchnieniowej opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny dla 9 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 9 dzieci niepełnosprawnych w łącznym rocznym wymiarze godzin 3400.

 

Efekty Programu:

 Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 r. zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Pozwoli im wygospodarować czas niezbędny na odpoczynek i regenerację, wizytę u lekarza czy załatwienie spraw urzędowych. Usługi opieki wytchnieniowej pozwolą zapewnić czasową opiekę osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą w stanie, z różnych powodów (np. z powodu choroby) wykonywać swoich obowiązków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać pod numerem telefonu 18 262 46 01.