w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) zarządzam, co następuje:

  • 1

Ustalam dzień  2 listopada 2023 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 11 listopada 2023 roku – obniżający wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

  • 2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Ochotnica Dolna.

  • 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuję osobiście.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik

(-) Katarzyna Niewiadoma