Ochotnica Dolna, 13.12.2022 r.

GOPS.26.31.2022

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia osób dla bezdomnych (kobiet i /lub mężczyzn) z terenu Gminy Ochotnica Dolna w 2023 r.”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

34-452 Ochotnica Dolna

tel. 18 26 246 01

e – mail: gopsochotnica@pro.onet.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet/i/lub mężczyzn) z terenu Gminy Ochotnica Dolna w 2023 r.”

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie a podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) oraz  Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 tysięcy złotych netto

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i/lub mężczyzn) z terenu Gminy Ochotnica Dolna w 2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięciu lub wzmocnieniu aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia społecznego oraz usamodzielnianie tych osób.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876  ze zm.).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba. Ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia „miejsca w gotowości” dla 1 osoby. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
Każdorazowe umieszczenie osoby wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie, tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej. Decyzja zawierać będzie imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie, faxem lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie bez zbędnej zwłoki  potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej.

 

 1. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem  realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

 1. Wymagania:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do  rejestru  placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  wojewodę,

2) wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami  opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

3) odległość miejsca realizacji usługi od siedziby zamawiającego nie może być większa niż 50 km,

4) zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy. Podmioty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

 1. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w pkt 3 pkt 1 i  2,

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje  do dnia 31 grudnia 2022r.,

3) w przypadku fundacji  i  stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

4) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

 1. Przewidywany termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2023 r. do 31  grudnia 2023 r.
 2. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie  wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Ochotnica Dolna.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu (oferta cenowa) i  wraz z wymaganymi dokumentami  wymienionymi w ust. 4 pkt 1 w następujący sposób:

a) złożyć w siedzibie Zamawiającego,

b) przesłać na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna,

c) przesłać na adres e-mail gopsochotnica@pro.onet.pl

Oferty należy złożyć do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Koszt usługi:

1) Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

a) dzienny koszt utrzymania w schronisku,

b)  miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do  schroniska.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany  czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz  stawki dziennej.

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka miejsca w schronisku,

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

 1. Warunki płatności:

1) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z  wyłączeniem grudnia, za który rozliczenie  nastąpi do 23 grudnia 2023r.

2) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w  terminie 14 dni od daty wpłynięcia dokumentu księgowego (faktura, nota księgowa, itp.) do OPS wraz z załączonym imiennym  wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego  wsparcia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Oferta cenowa.

                                                                                                          Katarzyna Niewiadoma

                                                                                                           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   w Ochotnicy Dolnej

Załączniki do pobrania