Wspieranie rodziny

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • pomocy w integracji rodziny;
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 • dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
 • pracy z rodziną;
 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
Odbywa się za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • placówek wsparcia dziennego;
 • rodzin wspierających.
 • asystenta rodziny
Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 • terapii i mediacji;
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

 

Rodziny wspierające

 

W oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.332 z późn. zm.)    zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
Rodzinę wspierającą na mocy upoważnienia Wójta Gminy ustanawia kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.  Podstawą zwrotu tych kosztów są faktury.
 Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:
● Istnieje problem alkoholowy
● Nie ma stałego źródła utrzymania
● Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.
 
 
Asystent  rodziny
     to osoba , która w ustalonym z rodziną  czasie  i miejscu wspiera ją , tak by  w perspektywie nabyła  umiejętności  do samodzielnego pokonywania trudności  życiowych , zwłaszcza dotyczących opieki i wychowywania dzieci. Szczegółowy zakres zadań nakreślony jest w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U.z 2015r., poz.332 z późn.zm.)   
  Procedura wprowadzenia asystenta do rodziny
 W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:
 • pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy,
 • po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny,
 • jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia asystenta rodzinie, pracownik socjalny za zgodą rodziny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o  jego przydzielenie  ,
 • po otrzymaniu wniosku kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie  asystenta rodziny.