Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • Osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby, które:

  • Posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

– asystent osoby niepełnosprawnej,

– opiekun osoby starszej,

– opiekun medyczny,

– pedagog,

– psycholog,

– terapeuta zajęciowy,

– pielęgniarka,

– fizjoterapeuta;

  • Posiadają co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt osobisty w GOPS Ochotnica Dolna, telefoniczny tel 18 262 46 01 lub e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl