Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebujących.

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w roku 2024 może być przyznane osobom spełniającym warunki oraz kryterium do otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 1 552,00 zł, a w przypadku rodziny 1 200,00 zł na osobę na podstawie Uchwały Nr LXVIII/612/23  Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Ochotnica Dolna na lata 2024-2028 oraz Uchwały  Nr LXVIII/613/23 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie zapewnienia posiłku w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Gmina Ochotnica Dolna na realizację Rządowego Programu na 2024 rok uzyskała dotację ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 90 167,00 zł., zgodnie z umową nr 106/OPS/D/2024 podpisaną dnia 25 stycznia 2024 r.

Gmina Ochotnica Dolna realizuje moduł I i moduł II wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Szacowany całkowity koszt programu przy nie zmniejszonej liczbie osób objętych pomocą na rok 2024 wynosi 260 167,00 zł.