Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebujących.

Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2023 może być przyznane osobom spełniającym warunki oraz kryterium do otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 1 552,00 zł, a w przypadku rodziny 1 200,00 zł na osobę na podstawie Uchwały Nr II/12/18  Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek dla dzieci i uczniów oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym na terenie Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2023” oraz Uchwały  Nr LVIII/528/23 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie zapewnienia posiłku w formie zasiłku celowego (świadczenia pieniężnego) na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych pomocą ze środków wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Gmina Ochotnica Dolna na realizację Rządowego Programu na 2023 rok uzyskała dotację ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w wysokości 90 167,00 zł. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Szacowany całkowity koszt programu przy nie zmniejszonej liczbie osób objętych pomocą na rok 2023 wynosi 372 594,00 zł.