Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim
stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź
koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do
rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania
trudności.

Naszym celem jest

Trwała poprawa sytuacji życiowej rodzin, które opiekują się dzieckiem w ciężkim stanie
klinicznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Wspieranie rodzin gotowych aktywnie działać i przy pomocy stypendium dążyć ku trwałej
poprawie sytuacji życiowej

Wspólne przezwyciężanie sytuacji bytowych spowodowanych niedostatkiem, który utrudnia
opiekę nad potrzebującym dzieckiem

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni,
nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. W tym celu tworzymy fundusz
pomocy stypendialnej tak, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.


Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

Opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie
klinicznym
tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
i
pielęgnacyjnych
Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
Jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny


Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Jest ono przyznawane na
okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie
wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten
sposób środków decyduje rodzina.


Wnioski przyjmujemy do dnia 7 maja 2023 roku
Wszystkie informacje na stronie internetowej:
www.dladzieci.spes.org.pl