Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne

Jak ubiegać się o stypendium szkolne?

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie o wysokości dochodów rodziny) dostępne:

  • w formie papierowej – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna,
  • w formie elektronicznej – z załączników

Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

  • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

  • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek składają:

  • rodzice ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
  2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.