Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, informuje o możliwości zgłoszenia chęci udziału w programie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”  opiekunów osób niepełnosprawnych przez wypełnienie karty zgłoszenia do programu i złożenia jej w tutejszym Ośrodku do dnia 10 listopada 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

2) osobami posiadającymi:

 1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności,

którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w pkt 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. a) za uprzednia zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. b) ośrodku wsparcia,
 3. c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
 4. d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 5. e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo – mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 6. f) za uprzednia zgodą gminy w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. a) za uprzednia zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 2. b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku zycia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. c) w ośrodku wsparcia,
 4. d) w rodzinnym domu pomocy,
 5. e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 6. f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. i) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Należy pamiętać, że:

w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego albo usługi finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Wypełnione karty pozwolą  na  oszacowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej  i  przystąpienie  Gminy do programu. ( Karta do pobrania w Ośrodku lub na stronie internetowej GOPS i Urzędu Gminy)

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

lub dzwoniąc pod nr tel. 18 262 46 01.