STYPENDIUM SZKOLNE
Zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 • Uchwałą NrL/430/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010 r.(Dz.Woj.Mał. nr 614 poz.4893) zmienioną uchwałą nr XXXI/269/131 z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.Woj.Mał. 2013.5242)
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.
Świadczeniami pomocy materialnej są:
 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny.
Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
 
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
  1. w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
  2. wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
  3. w których występuje alkoholizm lub narkomania,
  4. niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej
 3. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w pkt 2, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się: stypendiów i zasiłków socjalnych, jednorazowych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy), płaconych alimentów na rzecz innych osób, miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki odprowadzonej na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?
 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę,
  2. pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów,
  4. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
   • zakup podręczników szkolnych,
   • zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
   • zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych.
 2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli zachodzi okoliczność uzasadniająca, ze udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe.
 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium?
 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie
 2. W § 5 uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010 r.(Dz.Woj.Mał. nr 614 poz.4893) zmienioną uchwałą nr XXXI/269/131 z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.Woj.Mał. 2013.5242) ustalono progi  dochodowe uzależniające wysokość miesięcznego świadczenia i tak :
–   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto
    stypendium przyznaje się w maksymalnej wysokości do 200%  kwoty określonej w
    pkt.1 (124 zł x 200%),
–   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 101do 250zł netto
    stypendium przyznaje się w maksymalnej wysokości do  180%  (124 zł x180%),
–   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia  od 251 do 350zł netto
    stypendium przyznaje się w maksymalnej wysokości do  150%  (124 zł x150%),
–   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia  od  351zł netto
    stypendium przyznaje się w maksymalnej wysokości do  100%  (124 zł x100%)
          Wysokość przyznanego  świadczenia uzależniona jest od wysokości    
          zabezpieczonych  w danym roku w budżecie Ośrodka  środków  na wypłatę tych  
          świadczeń .
3.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy
            niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów
            nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
            służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w
            danym  roku szkolnym.
           Czasokres przyznawanego stypendium uzależniony jest  również od   wysokości   
            zabezpieczonych w danym roku w budżecie Ośrodka  środków  na wypłatę tych  
              świadczeń .
 1. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5.
 3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium?
Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:
 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
 2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Zamieszkanie na terenie Gminy Ochotnica Dolna
 5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 6. Trudna sytuacja materialna ucznia – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego w pomocy społecznej.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Gdzie składa się wnioski?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa, na odpowiednim druku w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej . Druk wniosku dostępny jest również na stronie www.gops.ochotnica.pl w zakładce pomoc materialna dla uczniów. W przypadku złożenia wniosku w placówce oświatowej, placówka ta przekazuje niezwłocznie wniosek Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej do rozpatrzenia.
Termin składania wniosków.
Do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku.
Dokumentowanie wydatków.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających wydatki . W związku z wątpliwościami dotyczącymi  rozliczenia stypendiów na podstawie przedstawianych rachunków poniżej przedstawiamy  wykaz kosztów kwalifikowanych wymaganych przy rozliczeniu  stypendiów :
1. Koszty zakwaterowania:
a) w bursie lub w internacie
b) na stancji – wymagana umowa najmu potwierdzona w Urzędzie Skarbowym i potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy wynajmującego lub odcinek przekazu pocztowego przesłania pieniędzy na adres wynajmującego
2. Koszty transportu do szkoły i ze szkoły –  (bilety różnica między dodatkiem do zasiłku rodzinnego , a ceną biletów)
3. Opłata czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej (w przypadku uczniów szkół niepublicznych)
4. Koszty zakupu podręczników szkolnych
5. Koszty zakupu odzieży obuwia wymaganego przez szkołę  np.
a) zakupu stroju gimnastycznego ( koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, getry gimnastyczne)
b) zakupu obuwia sportowego
c) zakupu dresu sportowego,
d) zakupu obuwia zastępczego do użytku w szkole
e) zakupu plecaka szkolnego/ tornistra
f) koszty związane z wykonaniem prac dyplomowych
g) opłaty wnoszone na wyjazdy organizowane przez szkołę (wycieczki; teatr; film „zielona szkoła”; – wymagana kserokopia faktury wystawionej na szkołę i lista stypendystów potwierdzona przez dyrektora szkoły;
h) koszt zakupu słowników, tablic matematycznych, zbiorów zadań, pomocy naukowych, lektur, encyklopedii, tekstów źródłowych, atlasów, multimedialnych programów edukacyjnych
i)  koszty zakupu pomocy szkolnych: zeszyty; skoroszyty; papier ksero; środki piśmienne, linijki;
j) koszty  zakupu kalkulatora;
k) koszty ksero materiałów potrzebnych na lekcje;
l)  koszty zakupu materiałów i sprzętu potrzebnego na zajęcia praktyczne
m) koszty zakupu ubrania roboczego wykorzystywanego do praktycznej nauki zawodu dla ucznia szkoły kształcącej w określonym zawodzie(rachunek potwierdzony przez dyrektora szkoły)
n) koszty zakupu stroju  określonego w statucie szkoły
o)  koszty zakupu tuszu do drukarki
p)  koszty zakupu komputera, akcesoriów komputerowych, oprogramowania
q)  koszty zakupu okularów korekcyjnych
r) koszty abonamentu internetowego
ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 • Uchwałą NrL/430/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010 r.(Dz.Woj.Mał. nr 614 poz.4893).
Wniosek należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego złożenie wniosku:
 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
 4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
 5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
 1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Klęski żywiołowej.
 3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie).
 4. Innych, szczególnych okoliczności.
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ochotnica Dolna
 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.
W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 

 1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
 2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).