Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o przystąpieniu Gminy Ochotnica Dolna do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Ochotnica Dolna 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Kwota dofinansowania – 517 583,97 zł. Całkowita wartość – 517 583,97 zł. Data podpisania umowy: LUTY 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnikami Programu są:

osoby dorosłe z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1. Wparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Działania podejmowane w ramach Programu:

  • poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dotację na objęcie wsparciem asystenta dla 22 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 8 osób dorosłych z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w łącznym rocznym wymiarze godzin 9448. Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 262 46 01.