Świadczenie  z Programu  „ Dobry start” przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł  na dziecko do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  • Świadczenie z Programu „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodu!!!!!
  • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
  • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  • Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez tutejszy Ośrodek , a w przypadku gdy świadczenie  wychowawcze 500+  jest wypłacane przez PCPR to w PCPR w Nowym Targu
  • Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacane nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie ich  będzie trwało  maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (  rozpatrzenie wniosku  i wypłata świadczenia).

 Należy pamiętać , że złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września!